ค้นหา
ถึง
Displaying 1-10 of 12 results.
#กิจกรรมประจำปีงบประมาณลักษณะโครงการหมวดงบประมาณที่ใช้วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุด 
1โครงการเสริมหลักสูตร นักศึกษาจิตอาสา พัฒนาเด็ก เยาวชน วัด และชุมชน2559กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรีกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี15 ธค 5822 มค 59View
2โครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน2559กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรีกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี16 มค 5930 มีค 59View
3โครงการการประยุกต์ใช้วิทยาการระบาดในการจัดการปัญหาสุขภาพ2559กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรีกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี14 กพ 5914 กพ 59View
4โครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพงานบริการในคลินิก2559กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรีกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี23 พย 5815 มค 59View
5โครงการวันเด็กแห่งชาติ2559บริการวิชาการแก่ชุมชนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3000 งบประมาณอุทยานการเรียนรู้ 6000 9 มค 599 มค 59View
6โครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 22559บริการวิชาการแก่ชุมชนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี1 ตค 5931 ตค 59View
7โครงการน้ำดื่มปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ บ้านโคกเหล็ก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช2559บริการวิชาการแก่ชุมชนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี23 พย 5814 ธค 58View
8โครงการเสริมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิจัยของนักศึกษาพยาบาลโดยบูรณาการวิชาทฤษฎีวิจัยการพยาบาลและการศึกษาอิสระ2559กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรีงบสถาบันวิจัยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของ นศ. 84,000 บาท / งบแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 21,000 บาท1 ตค 5829 กพ 59View
9วันพยาบาลแห่งชาติ รำลึกสมเด็จย่า 25582559วิชาชีพกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี21 ตค 5821 ตค 58View
10โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กวัยเรียน2558กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรีกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี26 สค 5826 สค 58View