WORD

ตัวชี้วัด โครงการ
มีแผนการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องของสถาบันศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ
มีโครงการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม และมีงบประมาณที่สนับสนุนอย่างเพียงพอตามแผนฯ อย่างน้อย 1 โครงการ
มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า อย่างน้อย 1 โครงการ
มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 โครงการ
มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย อย่างน้อย 1 โครงการ
คณาจารย์ของสำนักวิชาฯ อย่างน้อยร้อยละ 5 เข้าร่วมในโครงการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
มีการประเมินผลแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนและกิจกรรม/โครงการ
มีการปรับปรุงแผนการบริการวิชาการประจำปีแก่สังคมตามผลการประเมินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โครงการบริการวิชาการบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80