โครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
กิจกรรมโครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ประจำปีงบประมาณ2559
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์-
ความเชื่อมโยง/ตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์

ประเด็นมุ่งเน้นของโครงการ-
ลักษณะโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
แหล่งงบประมาณภายใน
หมวดงบประมาณที่ใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (บาท)5000
วันที่เริ่ม1 ตค 59
วันที่สิ้นสุด31 ตค 59
บทบาทของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการอ.อุไร จเรประพาฬ ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล อ.กำไล สมรักษ์ อ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ
กลุ่มผู้รับบริการ / พื้นที่จัดกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2
ผลการดำเนินงาน สรุปผลเป็น %ตามสรุปที่แนบ
จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)214 คน
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
# ไฟล์
1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน.pdf
ตัวชี้วัด