โครงการน้ำดื่มปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ บ้านโคกเหล็ก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรมโครงการน้ำดื่มปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ บ้านโคกเหล็ก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ2559
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์-
ความเชื่อมโยง/ตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์

ประเด็นมุ่งเน้นของโครงการ-
ลักษณะโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
แหล่งงบประมาณภายใน
หมวดงบประมาณที่ใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (บาท)5000
วันที่เริ่ม23 พย 58
วันที่สิ้นสุด14 ธค 58
บทบาทของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการอ.กำไล  สมรักษ์
กลุ่มผู้รับบริการ / พื้นที่จัดกิจกรรมชุมชนบ้านโคกเหล็ก
ผลการดำเนินงาน สรุปผลเป็น %ร้อยละ 4.22
จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)นักศึกษาชั้นปีที่ 4 66 คน บุคลากรภายใน มวล. 6 คน บุคลากรภายนอก มวล.107 คน
ปัญหาอุปสรรคผลการดำเนินการตามไฟล์ที่แนบ
แนวทางการแก้ไข
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
# ไฟล์
1 โครงการน้ำดื่มปลอดภัย.pdf
2 รายงานผลโครงการน้ำดื่มปลอดภัย.pdf
ตัวชี้วัด