โครงการเสริมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิจัยของนักศึกษาพยาบาลโดยบูรณาการวิชาทฤษฎีวิจัยการพยาบาลและการศึกษาอิสระ
กิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิจัยของนักศึกษาพยาบาลโดยบูรณาการวิชาทฤษฎีวิจัยการพยาบาลและการศึกษาอิสระ
ประจำปีงบประมาณ2559
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์-
ความเชื่อมโยง/ตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์

ประเด็นมุ่งเน้นของโครงการ-
ลักษณะโครงการกิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี
แหล่งงบประมาณภายใน
หมวดงบประมาณที่ใช้งบสถาบันวิจัยทุนอุดหนุนโครงการวิจัยของ นศ. 84,000 บาท / งบแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 21,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (บาท)105000
วันที่เริ่ม1 ตค 58
วันที่สิ้นสุด29 กพ 59
บทบาทของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการรศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง ผศ.ดร.จิราภรณ์ สรรพวีรวงศ์ อ.ดร.อรทัย นนทเภท อ.ดร.อภิรยา พานทอง อ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ อ.จันทร์จุรีย์ ถือทอง อ.สุดา ใจห้าว อ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
กลุ่มผู้รับบริการ / พื้นที่จัดกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน สรุปผลเป็น %
จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)
ปัญหาอุปสรรคสรุปตามไฟล์ที่แนบ
แนวทางการแก้ไข
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
# ไฟล์
1 โครงการพัฒนาทักษะด้านวิจัย นศ.pdf
2 รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะด้านวิจัย.pdf
ตัวชี้วัด