วันพยาบาลแห่งชาติ รำลึกสมเด็จย่า 2558
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ รำลึกสมเด็จย่า 2558
ประจำปีงบประมาณ2559
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์-
ความเชื่อมโยง/ตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์

ประเด็นมุ่งเน้นของโครงการ-
ลักษณะโครงการวิชาชีพ
แหล่งงบประมาณภายใน
หมวดงบประมาณที่ใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (บาท)13211
วันที่เริ่ม21 ตค 58
วันที่สิ้นสุด21 ตค 58
บทบาทของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มผู้รับบริการ / พื้นที่จัดกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน สรุปผลเป็น %ตามไฟล์ที่แนบ
จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
# ไฟล์
1 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ2558.pdf
2 รายงานผลวันพยาบาลแห่งชาติ 58.pdf
ตัวชี้วัด