โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กวัยเรียน
กิจกรรมโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กวัยเรียน
ประจำปีงบประมาณ2558
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์-
ความเชื่อมโยง/ตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์

ประเด็นมุ่งเน้นของโครงการ-
ลักษณะโครงการกิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี
แหล่งงบประมาณภายใน
หมวดงบประมาณที่ใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (บาท)5000
วันที่เริ่ม26 สค 58
วันที่สิ้นสุด26 สค 58
บทบาทของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการอ.กำไล สมรักษ์
กลุ่มผู้รับบริการ / พื้นที่จัดกิจกรรมรพ.สต.บ้านหาร รพ.สต.บ้านนาสร้าง รร.วัดโคกเหล็ก รร.วัดพระอาสน์ รร.วัดสากเหล็ก รร.ป่ากิ่ว
ผลการดำเนินงาน สรุปผลเป็น %ตามไฟล์ที่แนบ
จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
# ไฟล์
1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในวัยเรียน 58.pdf
2 รายงานผลโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน 58.pdf
ตัวชี้วัด