โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ครู-ศิษย์ 2558
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ครู-ศิษย์ 2558
ประจำปีงบประมาณ2558
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์-
ความเชื่อมโยง/ตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์

ประเด็นมุ่งเน้นของโครงการพัฒนาคุณภาพบันฑิต
ลักษณะโครงการกิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี
แหล่งงบประมาณภายใน
หมวดงบประมาณที่ใช้งบประมาณส่วนส่งเสริมวิชาการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (บาท)8900
วันที่เริ่ม1 ตค 57
วันที่สิ้นสุด30 กย 58
บทบาทของอาจารย์ให้คำปรึกษานักศึกษา แลกเปลี่ยนทัศนคติ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
กลุ่มผู้รับบริการ / พื้นที่จัดกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ผลการดำเนินงาน สรุปผลเป็น %ตามไฟล์ที่แนบ
จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
# ไฟล์
1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ครู-ศิษย์ 58.pdf
ตัวชี้วัด