โครงการสานรักจากใจครูสู่ลูกศิษย์
กิจกรรมโครงการสานรักจากใจครูสู่ลูกศิษย์
ประจำปีงบประมาณ2558
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์-
ความเชื่อมโยง/ตอบสนองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์

ประเด็นมุ่งเน้นของโครงการพัฒนาคุณภาพบันฑิต
ลักษณะโครงการกิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี
แหล่งงบประมาณภายใน
หมวดงบประมาณที่ใช้งบพัฒนาวิชาการ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ (บาท)9500
วันที่เริ่ม23 กย 58
วันที่สิ้นสุด23 กย 58
บทบาทของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการอ.อุษา น่วมเพชร
กลุ่มผู้รับบริการ / พื้นที่จัดกิจกรรม
ผลการดำเนินงาน สรุปผลเป็น %ตามไฟล์ที่แนบ
จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
สถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
# ไฟล์
1 โครงการสานรักจากใจครูสู่ลูกศิษย์ 58.pdf
2 รายงานผลโครงการสานรักจากใจครูสู่ศิษย์58.pdf
ตัวชี้วัด