การประเมินผลงานบริการวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิสัยทัศน์

ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ และระดับสากล

พันธกิจ

ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม บูรณาการกับการเรียนการสอนการวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับชาติ และระดับสากล

ตัวชี้วัด

1. มีแผนการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องของสถาบันศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ
2. มีโครงการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม และมีงบประมาณที่สนับสนุนอย่างเพียงพอตามแผนฯ อย่างน้อย 1 โครงการ
3. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า อย่างน้อย 1 โครงการ
4. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 โครงการ
5. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย อย่างน้อย 1 โครงการ
6. คณาจารย์ของสำนักวิชาฯ อย่างน้อยร้อยละ 5 เข้าร่วมในโครงการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
7. มีการประเมินผลแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนและกิจกรรม/โครงการ
8. มีการปรับปรุงแผนการบริการวิชาการประจำปีแก่สังคมตามผลการประเมินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
9. โครงการบริการวิชาการบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ส่วนที่ 1 แผนงานที่ผ่านมา (ปี 2557- 2558)

ตัวชี้วัดของแผนงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ลักษณะโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินการ

บทบาท
ของอาจารย์

ผลการดำเนินงาน

วิชาชีพ

ชุมชนและสังคม

1. มีแผนการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องของสถาบันศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ

/

2. มีโครงการบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม และมีงบประมาณที่สนับสนุนอย่างเพียงพอตามแผนฯ อย่างน้อย 1 โครงการ

/

3. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า อย่างน้อย 1 โครงการ

/

4. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 โครงการ

/

5. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย อย่างน้อย 1 โครงการ

/

6. คณาจารย์ของสำนักวิชาฯ อย่างน้อยร้อยละ 5 เข้าร่วมในโครงการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

/

7. มีการประเมินผลแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาแผนและกิจกรรม/โครงการ

/

8. มีการปรับปรุงแผนการบริการวิชาการประจำปีแก่สังคมตามผลการประเมินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

/

9. โครงการบริการวิชาการบรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

/