Smile Clinic

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หลักสูตรครูมืออาชีพกับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของครูดูแลใจศิษย์
หลักสูตร 1-2 วัน

“เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้สมองส่วนคิดและสมองส่วนอยากมีความสัมพันธ์กัน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และลดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น”

แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะเด็กและเยาวชนดูแลใจผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน

“มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเกิดทักษะการใช้ภาษารักเพื่อดูแลใจผู้สูงอายุ”

“เด็กและเยาวชนใช้ภาษารักดูแลใจผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน”

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

หลักสูตรพัฒนาจิตอาสาดูแลใจ ผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชน
หลักสูตร 1-2 วัน

““มุ่งเน้นการดูแลใจซึ่งกันและกัน ส่งเสริมความรัก ความเข้าใจ เชื่อมความสัมพันธ์ที่ยั่นยืน””

แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น (Developmental Psychology in Adolescent)

เรียนออนไลน์ที่นี่


จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ (Developmental Psychology in Elderly) WU-MOOC

เรียนออนไลน์ที่นี่

คณะทำงาน

รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ที่ปรึกษาโครงการ
รศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
ประธานโครงการ
อาจารย์บำบัด
อาจารย์นิดารัตน์ ชูวิเชียร
อาจารย์บำบัด
อาจารย์อุษา น่วมเพชร
อาจารย์บำบัด