แบบวัดความเครียด กรมสุขภาพจิต

(SPST - 20)


คำชี้แจง : ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใด เกิดขึ้นกับตัวคุณบ้าง และคุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระดับความเครียด ถ้าข้อไหนไม่ได้เกิดขึ้นให้ข้ามไปไม่ต้องตอบ  

ระดับความเครียด 1 หมายถึง ไม่รู้สึกเครียด

ระดับความเครียด 2 หมายถึง รู้สึกเครียดเล็กน้อย

ระดับความเครียด 3 หมายถึง รู้สึกเครียดปานกลาง

ระดับความเครียด 4 หมายถึง รู้สึกเครียดมาก

ระดับความเครียด 5 หมายถึง รู้สึกเครียดมากที่สุด


ต้องทำทุกข้อ

 
เพศ ::           
อายุ ปี

ข้อที่

คำถามในระยะ 6 เดือน ที่ผ่านมา

ระดับของความเครียด

1

2

3

4

5

1

กลัวทำงานผิดพลาด

                                                 

2

ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้

                                                 

3

ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงานในบ้าน

                                                 

4

เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ น้ำ เสียง และดิน

                                                 

5

รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ

                                                 

6

เงินไม่พอใช้จ่าย

                                                 

7

กล้ามเนื้อตึงหรือปวด

                                                 

8

ปวดหัวจากความตึงเครียด

                                                 

9

ปวดหลัง

                                                 

10

ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง

                                                 

11

ปวดศีรษะข้างเดียว

                                                 

12

รู้สึกวิตกกังวล

                                                 

13

รู้สึกคับข้องใจ

                                                 

14

รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด

                                                 

15

รู้สึกเศร้า

                                                 

16

ความจำไม่ดี

                                                 

17

รู้สึกสับสน

                                                 

18

ตั้งสมาธิลำบาก

                                                 

19

รู้สึกเหนื่อยง่าย

                                                 

20

เป็นหวัดบ่อย ๆ