Highcharts Example
กิจกรรมลักษณะโครงการวันที่สถานะ
โครงการติวเข้มภาษาอังกฤษพิชิต English exit exam กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 22 พ.ค. 2565-22 พ.ค. 2565 Success
The National Clinical Reason in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022 กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 31 มีนาคม 2565-31 มีนาคม 2565 Warning
ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในการดูแลผู้สูงอายุระหว่างสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กับ The Hong Kong Polytechnic University, University of Central Florida and University of Valencia กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 16 กันยายน 2564-16 กันยายน 2564 Warning
วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 21 ต.ค. 2564-21 ต.ค. 2564 Success
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันต้นแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามกรอบแนวคิด EPA บริการวิชาการแก่ชุมชน 12 พ.ค. 2565-12 พ.ค. 2565 Success
การพัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน และ อนามัยโรงเรียน รายวิชา NUR60-464 กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 6 กันยายน 2564-5 พฤศจิกายน 2564 Success
กิจกรรมพัฒนาโครงงาน/นวัตกรรมทางการพยาบาล รายวิชา NUR60-419 โครงงานทางการพยาบาล กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 1 ตุลาคม 2564-30 พฤศจิกายน 2564 Success