Highcharts Example
กิจกรรมลักษณะโครงการวันที่สถานะ
การคัดกรองการเจริยเติบโต พัฒนาการ ภาวะสุขภาพ ภูมิคุ้มกันโรค และการตรวจร่างกายในเด็กวัยก่อนเรียน กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 22 ก.ค. 2563-22 ก.ค. 2563 Success
พัฒนาชิ้นงานทางกายวิภาคศาสตร์ กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 15 มิถุนายน 2564-1 กันยายน 2564 Success
เพื่อนอาทรเพื่อน ... พัฒนาเยาวชนนักกิจกรรม (Youth Activist) ดูแลใจตนเองและแบ่งปันสู่คนรอบข้าง กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 31 มีนาคม 2564-31 มีนาคม 2564 Success
การวิเคราะห์โจทย์สถานการณ์กรณีศึกษาเชิงบูรณาการการพยาบาลผู้ใหญ่ในภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันวิกฤต และเรื้อรัง และการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาใช้ในการวางแผนการพยาบาล กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 25 กุมภาพันธ์ 2564-17 มีนาคม 2564 Success
สร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล : วางแผนการเรียนสู่ความสำเร็จ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 11 กรกฎาคม 2564-11 กรกฎาคม 2564 Success
อบรมความรู้เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 14 กรกฎาคม 2564-14 กรกฎาคม 2564 Success
โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อสอบขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 26 เมษายน 2564-15 มิถุนายน 2564 Success