Highcharts Example
กิจกรรมลักษณะโครงการวันที่สถานะ
โครงการสานรักจากใจครูสู่ลูกศิษย์ กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 23 กย 58-23 กย 58 Success
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ครู-ศิษย์ 2558 กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 1 ตค 57-30 กย 58 Success
โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กวัยเรียน กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 26 สค 58-26 สค 58 Success
วันพยาบาลแห่งชาติ รำลึกสมเด็จย่า 2558 วิชาชีพ 21 ตค 58-21 ตค 58 Success
โครงการเสริมหลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านวิจัยของนักศึกษาพยาบาลโดยบูรณาการวิชาทฤษฎีวิจัยการพยาบาลและการศึกษาอิสระ กิจกรรมวิชาการ/เสริมหลักสูตรป.ตรี 1 ตค 58-29 กพ 59 Success
โครงการน้ำดื่มปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ บ้านโคกเหล็ก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช บริการวิชาการแก่ชุมชน 23 พย 58-14 ธค 58 Success
โครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 บริการวิชาการแก่ชุมชน 1 ตค 59-31 ตค 59 Success